ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 


ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΕΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

Α.1   Α/θμια Εκπαίδευση: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά

 

 

ΑΡΧΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΑΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Νηπιαγωγείο Τυρού

Απολογισμοί, Χρηματικά εντάλματα, Αποδείξεις είσπραξης, Πρωτόκολλα παραλαβής είδους, εργασίας, Βεβαιώσεις εκτελεσθείσας εργασίας, Αποσπάσματα πράξεων Σχολικής Εφορείας, Τιμολόγια.

1976 – 1982

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα

Φωτοαντίγραφο βιβλίου πρακτικών και αποφάσεων διαχειριστικής επιτροπής επί του κληροδοτήματος Ηλία Θερμογιάννη προς την κοινότητα Αγίου Ανδρέα.

1924 – 1938

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παντελεήμονα

Φωτοαντίγραφο ενός βιβλίου Ταμείου Μαθητικού Συσσιτίου

1964 – 1968

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου

Γενικοί Έλεγχοι – Μαθητολόγια Αρρένων και Θηλέων

Μονογραφία για τη διαδρομή του Σχολείου

1888/89 – 1933/34

1832 – 2001

Δημοτικό Σχολείο Κορακοβουνίου

Αντίγραφο διπλώματος για απονομή χάλκινου αριστείου στον Β. Σαμαρτζή

Φωτοαντίγραφο βιβλίου πράξεων Σχολικής Επιτροπής

1844

1915 – 1932

Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιάς

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας και Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, Βιβλίο πράξεων Προσωπικού, Αποδείξεις είσπραξης, Βιβλία Αποθήκης, Βιβλίο εμβολιασμού, Βιβλίο διεκπεραίωσης, Βιβλίο ύλης, Χρηματικά εντάλματα, Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί, Αλληλογραφία

1906/07-1926/27

 1945-1970

Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου

Μαθητολόγια και Γενικοί Έλεγχοι Αρρένων – Θηλέων και 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου

1899/1900 – 1940/41

Δημοτικό Σχολείο Μελιγούς

Φωτοαντίγραφο τμήματος βιβλίου Μαθητολογίου

1906 – 1907

Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου (Βλησιδιάς)

Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι

1907/08 – 1940/41

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου

Μαθητολόγια Αρρένων – Θηλέων – Μικτού, Βιβλία Β.Π.Σ , Βιβλία πράξεων διδασκόντων, διευθυντή, γονέων και κηδεμόνων, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου, Δαμαλισμού, Βιβλιοθηκών, Σχεδιάγραμμα θρανίου

1906 – 1954

Δημοτικό Σχολείο Πελετών

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Β.Π.Σ., Βιβλίο ατομικότητας, Βιβλίο ταμείου ανέγερσης διδακτηρίου, Απολογισμός

1909/10 – 1947/48

Δημοτικό Σχολείο Πέρα Μελάνων

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Λυτά έγγραφα

1896/97 – 1946/47

Δημοτικό Σχολείο Πλατανακίου

Φωτοαντίγραφο τμήματος βιβλίου Β.Π.Σ. και Μαθητολογίου

1931 – 1950/51

Δημοτικό Σχολείο Πουλίθρων

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Σχολείου και Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο δαμαλισμού,

Μονογραφία για τη διαδρομή του Σχολείου

1901/02 – 1958

 

1878 – 1964

Δημοτικό Σχολείο Πραγματευτής

Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο πράξεων Διδακτηριακής Επιτροπής, Λυτά Έγγραφα σχετικά με την ανέγερση του διδακτηρίου

1927/28 – 1935/36

Δημοτικό Σχολείο Πραστού

Φωτοαντίγραφο βιβλίου Β.Π.Σ.

1948/49 – 1952/53

Δημοτικό Σχολείο Σαπουνακεΐκων

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Λυτά, έγγραφα

1905/06 – 1944/45

Δημοτικό Σχολείο Τσιταλίων

Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι

1907/08 – 1947/48

Δημοτικό Σχολείο Τυρού

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία [πράξεων διδασκάλων, Σχολικής Εφορείας, Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, Ταμείου Μαθητικών Συσσιτίων, Ύλης], Τίτλοι σπουδών, Απολογισμοί, Εισερχόμενα, Εξερχόμενα

1907/08 – 1985

Δημοτικό Σχολείο Τυρού – Σαπουνακεΐκων

Χαρτονομίσματα

1926 – 1944

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ


Α.2   Β/θμια Εκπαίδευση: Ελληνικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια

 

ΑΡΧΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΑΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ελληνικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Τανιάς

Μαθητολόγια, Γενικοί και Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Β.Π.Σ., Μισθολογικό Μητρώο δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών, Λυτά έγραφα

1889/90 – 1935/36

Ελληνικό

Σχολείο Αγίου Πέτρου

Μαθητολόγια, Γενικοί και Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Β.Π.Σ.

1889/90 – 1937/38

Ελληνικό Σχολείο Γλυπίας

Μαθητολόγιο

1882/83 – 1886/87

Ελληνικό Σχολείο Λεωνιδίου

Μαθητολόγια, Γενικοί και ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Β.Π.Σ., Βιβλία πράξεων συλλόγου διδασκόντων, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο [εισπράξεων τελών και δικαιωμάτων, δαμαλισμού], Τίτλοι σπουδών, Εισερχόμενα, Εξερχόμενα

1863/64 – 1944

Γυμνάσιο Άστρους

Φωτοαντίγραφο βιβλίου πράξεων συλλόγου διδασκόντων

1944 – 1951

Γυμνάσιο Λεωνιδίου

Γενικοί και Ειδικοί Έλεγχοι, Πρακτικά [συλλόγου διδασκόντων, παιδαγωγικών συνεδρίων, Σχολικής Εφορείας, Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, Διδακτηριακής Επιτροπής Σχολικού Γυμναστηρίου], Βιβλία Β.Π.Σ., Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Μητρώο συσσιτούντων, Βιβλίο [συσσιτούντων λαϊκού συσσιτίου, αποθήκης τροφίμων συσσιτίου, απουσιών προσωπικού, αποδοχών προσωπικού, χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας προσωπικού, ενταλμάτων Διδακτηριακής Επιτροπής], Ποινολόγιο καθηγητών, Τίτλοι σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου, Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Εφημερίδες

1923 – 1966

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ


Α.3   Β/θμια Εκπαίδευση: Ιδιωτικά Επαγγελματικά Σχολεία

 

ΑΡΧΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΑΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Γεωργικό Τμήμα Σαραντάρειας Επαγγελματικής Σχολής Λεωνιδίου

Μαθητολόγιο, Καταστατικό, Βιβλίο διαχείρισης, Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί, Εντάλματα και αποδείξεις πληρωμών, Βιβλιάρια φοίτησης μαθητών, Εφημερίδες, Περιοδικά

1901 – 1943

 

Επιστροφή στα αρχεία

Επιστροφή στην αρχική σελίδα